arrow_drop_up arrow_drop_down

Privacyverklaring Gees van Asperen

Bij Gees van Asperen respecteren wij uw behoefte aan online privacy en beschermen we alle persoonlijke informatie die zijn gedefinieerd in de wetten en voorschriften inzake Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Onze werkwijze met betrekking tot het gebruik van uw persoonlijke informatie is uiteengezet in deze privacyverklaring.  Als voorwaarde voor het gebruik van onze website stemt u in met de voorwaarden in de privacyverklaring aangezien deze van tijd tot tijd kan worden bijgewerkt. Deze privacyverklaring heeft betrekking op onze websites, https://vankleinespruittottoffepeer.nl; gerelateerde websites en Diensten.

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Als u gebruik maakt van websites en gerelateerde Diensten die Gees van Asperen aanbiedt, dan kunt u persoonsgegevens met ons delen. Wij verzamelen en maken gebruik van persoonsgegevens die u, of uw bedrijf, direct met ons deelt. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze verklaring, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.

SOORTEN GEGEVENS VERZAMELD

Wanneer u gebruik maakt van onze Diensten, dan kunnen we de volgende gegevens verzamelen:

  • Persoonlijke identificatiegegevens: naam, achternaam;
  • Contactinformatie: adres, e-mail, telefoonnummer;
  • Betaalinformatie; BTW nummer, Bankrekeningnummer;
  • Afbeeldingen waarmee u kunt worden geïdentificeerd;
  • Andere informatie die u vrijwillig besluit te delen met ons: social media accounts, feedback en meningen.

GRONDSLAG VERWERKING GEGEVENS

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doelen:

  • Ten behoeve van online bestellen, kopen en uitleveren van boeken;
  • Contact met u op te nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • U te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten;
  • Spampreventie;
  • Analyse van statistieken en optimalisatie van de Diensten.

Wij verzamelen uw persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen of uw toestemming, die u te allen tijde kunt intrekken.

OPGENOMEN INFORMATIE EN GEBRUIK

Voor het kopen van een boek vragen we om uw contactgegevens.  Wij delen deze persoonlijke gegevens niet met derden, noch gebruiken we ze voor promotionele doeleinden, noch voor doeleinden waarvoor u niet uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. 
We plaatsen gebruikerservaringen op onze website.  Deze testimonials kunnen namen en andere persoonlijke informatie bevatten. We hebben toestemming van deze gebruikers voordat we het op onze website plaatsen. Gees van Asperen is niet verantwoordelijk voor de persoonlijke informatie die gebruikers kiezen om in hun testimonials te plaatsen.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

We zullen uw informatie niet delen met anderen zonder uw toestemming, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u, of uw organisatie, met ons heeft afgesloten, of tenzij dit een wettelijke verplichting is. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens, waarover wij beschikken, in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar geesvanasperen@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, moeten we uw identiteit verifiëren om aan uw verzoek te voldoen. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoons-gegevens.

BEWAREN VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In het algemeen bewaren we persoonsgegevens van onze websitebezoekers voor 12 maanden.

VERWERKEN BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via geesvanasperen@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Sommige pagina’s van onze website bevatten externe links.  U wordt geadviseerd om de privacypraktijken van dergelijke andere websites te controleren.  Wij zijn niet verantwoordelijk voor de manier van gebruik of misbruik van informatie die door u beschikbaar is gemaakt op dergelijke andere websites.  We moedigen u aan om geen persoonsgegevens te verstrekken, zonder uzelf te vergewissen van het privacybeleid van dergelijke andere websites.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Onze website gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

GEGEVENSBEVEILIGING

We nemen de juiste gegevensverzameling, opslag- en verwerkingspraktijken en beveiligingsmaatregelen, evenals fysieke beveiligingsmaatregelen om te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, wijziging, openbaarmaking of vernietiging van uw persoonlijke gegevens en transactie-informatie. Toegang tot uw naam en adresgegevens is beperkt tot onze medewerkers die dergelijke informatie nodig hebben in verband met het leveren van onze diensten aan u en zijn gebonden aan vertrouwelijkheidsverplichtingen. Tevens versleutelen wij het verkeer tussen uw computer en onze server d.m.v. een SSL certificaat (herkenbaar aan de “S” in de url: httpS://….. of het groene slotje in de adresbalk). Wij beschermen uw gegevens met alle mogelijke middelen, maar vanwege het publieke karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en/of ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via geesvanasperen@gmail.com


Gees van Asperen

ServaesNoustsstraat 8

1074 ED  Amsterdam

Koekje erbij?